Delårsrapport kvartal 3, 2021.07.01  – 2021.09.30

Sammanfattning

 • Omsättningen för tredje kvartalet 2021 uppgick till 4 258 KSEK (3 681 KSEK)
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2021 uppgick till 215 KSEK (162 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för tredje kvartalet 2021 uppgick till 0,04 SEK (0,03 SEK)

Kommentarer

 • Omsättningen för tredje kvartalet 2021 ökade med 16 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2021 var positivt, vilket innebär positivt resultat för sjunde kvartalet i följd.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 30 augusti meddelades att det under den då pågående digitala europeiska hjärtkongressen ESC, presenterades för första gången de hälsoekonomiska resultaten från STROKESTOP-studien där Zenicor-EKG har använts för att screena för förmaksflimmer med syftet att förhindra stroke. De hälsoekonomiska resultateten visar att screening med Zenicor-EKG är kostnadseffektivt och kostnadsbesparande för samhället. För varje årskull 75/76-åringar i Sverige som screenas för förmaksflimmer, kan samhällets kostnader minska med 3,6 miljarder kronor.
   
 • Den 21 september meddelades att Zenicor nu lanserar en 5G-version av Zenicor-EKG med inbyggt SIM-kort som är utvecklad för att kunna användas i hela världen. Det är världens första 5G-baserade handhållna EKG-system och möjliggör en global lansering av den digitala vårdkedjan för arytmiutredning och screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. En lösning som är enkel för patienten och kostnadsbesparande för vården.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 21 oktober meddelades att Zenicor har tecknat avtal med Volvat, en del av Capio Europa, gällande införande av arytmiutredning med Zenicor-EKG på Volvats samtliga sex kardiologiska specialistkliniker i Norge.  Sedan tidigare används Zenicor-EKG av Capio i Sverige och nu tillgängliggörs Zenicors lösning för patientnära utredningar av hjärtklappningsbesvär även för Capios patienter i Norge.  Ordern är Zenicors största enskilda affär i Norge och den första med Capio i Norge.
   

VD har ordet:

Nya exportframgångar och förberedda för global expansion
 

En mycket viktig exportaffär har blivit klar med Capio i Norge. Vi stärker därmed vår position som marknadsledande i Norden som alternativ till de traditionella Holter-undersökningarna när det gäller att ställa en tidig diagnos av hjärtarytmier. Zenicor används nu av flera stora privata vårdgivare i Norden, Capio i Sverige och Norge, Terveystalo i Finland och Aleris i Sverige. Dessutom används Zenicor-EKG i den offentligt drivna sjukvården i 19 av Sveriges 21 regioner samt i de flesta regioner i Norge och Finland. Tillsammans med en fungerande affärsmodell och en starkt växande närvaro i Storbritannien har vi en mycket bra position för ytterligare tillväxt och geografisk expansion.

Zenicor har under kvartalet lanserat en 5G-version av Zenicor-EKG med inbyggt SIM-kort, som är utvecklad för att kunna användas i hela världen. Det möjliggör en global lansering av den digitala vårdkedjan för arytmiutredning och screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Ingen smartphone behövs, inga appar att ladda ner, ingen wifi eller Bluetooth att konfigurera. Allt är integrerat i den 5G-baserade handhållna EKG-apparaten, en bevisad enkel och effektiv digital lösning för patienten.

Under den senaste Europeiska Hjärtkongressen ESC, presenterades de hälsoekonomiska resultaten från den stora STROKESTOP-studien där screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG har visat sig kunna undvika tusentals strokefall och spara miljardbelopp för sjukvården. Att Zenicor-EKG nu är anpassad för användning i hela världen gör att vi har en perfekt position för fortsatt internationalisering samt att vi kan vara på plats på de marknader runt om i världen där screeningprogram för förmaksflimmer införs.

Återhämtningen efter pandemin fortsätter och det tredje kvartalet var ännu ett kvartal med stark omsättningsökning och positivt resultat. Under fjärde kvartalet 2021 och under 2022 räknar vi med fortsatt stark tillväxt.

Vi fortsätter vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare.
Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2021-09-30) uppgick antalet anställda till nitton personer.
 

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är också en betydande riskfaktor för att drabbas av stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka och behandla förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Detta innebär både personligt lidande för patienten och anhöriga samt stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.
 

Övrigt

Resultat Q3 2021

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,04 SEK (0,03 SEK)

Antalet utestående aktier per den 30 september 2021 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2020).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2020).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Under perioden har ett lån på 3 MSEK upptagits från huvudägarna. Lånet ger ett tillskott till likviditeten för att stötta fortsatt expansion och för att ta nya affärer. Lånet löper med en årsränta på 3 %. Totalt befintligt lånebelopp från huvudägarna är 6,9 MSEK med samma räntevillkor.
 

Finansiella utvecklingen

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2021 publiceras 2022-02-11

Delårsrapport för det första kvartalet 2022 publiceras 2022-05-06

Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se 
 

Stockholm 2021-11-19

Håkan Jansson, styrelseordförande                                         Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                      Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot         
                                  

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64

Mail: mats.palerius@zenicor.se

www.zenicor.se

Zenicors lösning

 

Zenicors produkter och lösningar möjliggör en enkel och effektiv diagnostisering av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier.

LÄS MER OM ZENICORS LÖSNING

Lars Fossum

Vorstandsvorsitzender seit 2008

Berater der Geschäftsleitung mit Schwerpunkt Geschäftsentwicklung, Umstrukturierung und Interimsmanagement. Erfahrung als Entwickler und Leiter für Alfaskop u. a. bei Stansaab und Ericsson. Viele leitende Positionen bei Ericsson u. a. für Workstations, Datenkommunikation und Business Innovation.

 Ausbildung: Diplomingenieur KTH

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei Encon Group AB

Lena Kajland Wilén

Vorstandsmitglied seit 2014

Beraterin Markt und Geschäftsentwicklung. Erfahrung als Marktverantwortliche bei Aerocrine AB. Globale Marketingchefin  für Xalatan und Healon bei Pharmacia und für MicroDose Mammographie bei Sectra/Philips sowie frühere VD bei Aprovix AB.

Ausbildung: Diplomingenieurin KTH, Marktökonomin IHM

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei PExA AB und Monivent AB

Sonny Norström

Vorstandsmitglied seit 2003

Mitbegründer von Zenicor, produkt-, technik- und logistikverantwortlich. Erfahrung als Chef im Bereich IT und Internet im Skandia-Konzern und als Produktchef bei Ericsson Business Innovation.

Ausbildung: Hochschulexamen in Unternehmensökonomie und IT

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei Onocor SL, Spanien

Mats Palerius

Vorstandsmitglied seit 2003

Geschäftsführer und Mitbegründer von Zenicor. Erfahrung mit leitenden Aufgaben in Entwicklung und Marketing bei Ericsson in Schweden und international sowie General Manager bei Ericsson Business Innovation

Ausbildung: Diplomingenieur KTH

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei Swedish Medtech Service Aktiebolag und Zenicor Atrial AB

Gundars Rasmanis

Vorstandsmitglied seit 2004

Oberarzt der Kardiologie am Karolinska Universitätskrankenhaus, Huddinge.

Ausbildung: Arztexamen und MD, Karolinska Institutet

Sonstige Aufgaben: keine

Marie Rudberg

Vorstandsmitglied seit 2014

Verwaltungsdirektorin bei Svenskt Näringsliv. Erfahrung als Prüferin und Beraterin bei KPMG. Verschiedene leitende Posten innerhalb der Riksbanken. Erfahren als Change-Managerin für komplexe Firmenprozesse insbesondere im IT-Bereich.

Ausbildung: Diplombetriebswirtin, Handelshögskolan in Stockholm

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei AMF Pensionsförsäkring AB und Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Vorstandsmitglied bei Fora AB und Vorstandsvorsitzende bei Ratio. Mitglied des internen Prüfungsrats des Ekonomistyrningsverket.

Title

Kalendarium

There are no events in the calendar at the moment