Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl. 17.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, 111 60 Stockholm.  

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2022. Anmälan sker till Zenicor senast tisdagen den 24 maj 2022 antingen per post på adress Zenicor Medical Systems AB, ”Årsstämman 2022”, Saltmätargatan 8, 113 59, Stockholm, alternativt per telefon 08-442 68 66 eller via Zenicors hemsida; https://zenicor.se/investerarrelationer/arsstamma-2022/. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, dagtid, e-postadress, antal innehavda aktier och eventuella biträden. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 24 maj 2022 att omregistreringen då är verkställd. 

Ombud m.m.  
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <a href="http://www.zenicor.se” style=”color:blue; text-decoration:underline”>www.zenicor.se

Viktigt!
Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt.

Zenicor Medical Systems AB tillhandahåller blankt fullmaktsformulär på hemsidan <a href="http://www.zenicor.se” style=”color:blue; text-decoration:underline”>www.zenicor.se

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Val av styrelse

11. Val av revisor

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 9b:  Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning. 

Punkt 10: Omval föreslås av styrelseledamöterna Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis, samt omval av Håkan Jansson för att utses av styrelsen till styrelseordförande.

Punkt 11: Nyval föreslås av revisorn BDO AB med huvudansvarig revisor Eva Yng fram till årsstämman 2024.

Punkt 12: Styrelsearvode föreslås utgå med 120 000 kr till Håkan Jansson samt med 60 000 kr till var och en av Lena Kajland Wilén och Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter skall inte erhålla någon ersättning. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta kapitalanskaffning för att utveckla nya produkter och tjänster samt att finansiera ökad tillväxt.
 

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 5 636 122 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Stämmans beslut under punkten 14 skall för sin giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga från och med minst tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress nedan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär. Övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress nedan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär.

_____________________

Stockholm i april 2022

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)
STYRELSEN